Loopbaanloket

Loopbaanloket

Het loopbaanloket is een online loket voor werknemers en werkgevers.
Je vindt hier informatie op het gebied van werk en loopbaan. Het loket is ingedeeld in thema's. Van arbeidsovereenkomst tot ontslag, van ziekte en re-integratie tot praktische sollicitatietips.
Naast een breed scala aan informatie kun je ook je specifieke vraag stellen aan één van onze loopbaanadviseurs of jurist. Voor een aantal antwoorden hebben we deels gebruik gemaakt van de informatie die beschikbaar is op www.rijksoverheid.nl en uwv.nl.
Stel een vraag!
Hieronder kun je zoeken in ons archief van vragen en artikelen. Wat wil je weten?
Loopbaanthema's

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen werknemer en werkgever. De inhoud van een arbeidsovereenkomst gaat over de afspraken die een werkgever en een werknemer over het werk maken. Bijvoorbeeld wat voor werk de werknemer gaat doen, wanneer hij of zij in dienst komt en voor welke periode (tijdelijk of vast). We spreken van een arbeidsovereenkomst als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
 • De werknemer is in dienst van de werkgever. De werkgever kan de werknemer opdrachten geven over het werk en de werkinhoud bepalen. Dit wordt een gezagsverhouding genoemd;  
 • De werknemer ontvangt loon voor het uitgevoerde werk. Over het algemeen zal het loon bestaan uit geld. Loon mag ook (gedeeltelijk) in natura worden uitbetaald. Loon in natura kan bijvoorbeeld zijn: het verzorgen of betalen van maaltijden door de werkgever of 'kost en inwoning'. Ook aandelen en opties of de daarmee behaalde winsten kunnen onder loon vallen;  
 • De werknemer voert het werk persoonlijk uit. Hij kan de uitvoering van het werk niet overlaten aan een ander.

Lees meer

Ontslagrecht

Een werknemer mag niet zomaar ontslagen worden. De werkgever moet hier een goede reden voor hebben, zoals een frauderende of slecht functionerende werknemer. Soms moet een werkgever vanwege bedrijfseconomische redenen een groep werknemers tegelijk ontslaan. Het UWV toetst of de ontslagaanvraag terecht is en of de werkgever zich houdt aan de regels van het ontslagrecht.  Meer vragen met antwoorden rondom ontslag vind je in deze rubriek.

Lees meer

Regels bij langdurige ziekte

Wanneer een werknemer langdurig ziek is, zijn zowel de werkgever als de zieke werknemer de eerste twee ziektejaren samen verantwoordelijk voor de re-integratie. Het UWV neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de re-integratie en de verzuimbegeleiding van zieken die geen werkgever hebben (zoals bijvoorbeeld werklozen of uitzendkrachten). Ben je zelfstandige? Dan gelden deze regels en verplichtingen niet. Een zelfstandige is zelf verantwoordelijk voor zowel het herstel als het inkomen tijdens de ziekteperiode. Hiervoor kan een zelfstandige zich verzekeren bij een particuliere verzekeraar. Een startende ondernemer kan een vrijwillige verzekering voor de Ziektewet afsluiten bij het UWV.

Lees meer


 

Solliciteren

Je bent op zoek naar een andere baan en hebt een interessante vacature gevonden. Hoe schrijf je een goede brief en wat zet je vervolgens in je cv zodat deze bij de vacature aansluit? Je vindt de antwoorden op deze en vele andere vragen in dit gedeelte van het loopbaanloket.

Lees meer

WW-uitkering

Een werknemer die geheel of gedeeltelijk werkloos wordt kan een WW-uitkering aanvragen. De Werkloosheidswetuitkering (WW) is een tijdelijke uitkering om het verlies aan inkomen tussen twee banen op te vangen. De overheid stelt hiervoor wel een aantal voorwaarden. Zo moet iemand in de 36 weken voordat hij werkloos werd, minimaal 26 weken hebben gewerkt. Meer informatie over uitkeringen lees je hier.

Lees meer


Loopbaanvragen

Wat is een arbeidsovereenkomst?

1.
Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen werknemer en werkgever. We spreken van een arbeidsovereenkomst als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
 1. De werknemer is in dienst van de werkgever. De werkgever kan de werknemer opdrachten geven over het werk en de werkinhoud bepalen. Dit wordt een gezagsverhouding genoemd.
   
 2. De werknemer ontvangt loon voor het uitgevoerde werk. Over het algemeen zal het loon bestaan uit geld. Loon mag ook (gedeeltelijk) in natura worden uitbetaald. Loon in natura kan bijvoorbeeld zijn: het verzorgen of betalen van maaltijden door de werkgever of 'kost en inwoning'. Ook aandelen en opties of de daarmee behaalde winsten kunnen onder loon vallen.
   
 3. De werknemer voert het werk persoonlijk uit. Hij kan de uitvoering van het werk niet overlaten aan een ander.

Waarom is de Wet poortwachter ingevoerd?

2.
De Wet poortwachter is ingevoerd omdat begin deze eeuw het aantal mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering tegen de miljoen liep. Werknemers die bijvoorbeeld een arbeidsconflict hadden of werkloos dreigde te raken, gingen de Ziektewet in en belandden vervolgens in de WAO.

Bij het merendeel had arbeidsongeschiktheid voorkomen kunnen worden. Bijvoorbeeld door de klachten op tijd aan te pakken, ander werk of een andere werkgever te zoeken. Via de wet is nu geregeld dat werkgevers en zieke werknemers er alles aan moeten doen om het herstel en de re-integratie te bevorderen.

Wanneer geldt er een ontslagverbod?

3.
Er zijn zogenoemde ‘tijdens’ verboden en ‘wegens’ verboden. Je mag bijvoorbeeld tijdens ziekte, zwangerschap, militaire dienstplicht en lidmaatschap van een ondernemingsraad niet ontslagen worden, ook niet vanwege een andere grond. Je hebt dat op moment een hele uitgebreide bescherming. De 'wegens' verboden houdt in dat je werkgever niet om een aantal bepaalde redenen mag ontslaan. Samenvattend houdt dit in dat je niet ontslagen mag worden:
 • Op grond van bijvoorbeeld godsdienst, ras, geslacht, leeftijd, handicap (verbod op discriminatie);
 • Tijdens de eerste 2 jaar dat je ziek, arbeidsongeschikt of arbeidsgehandicapt bent;
 • Als je zwanger of met bevallingsverlof bent;
 • Als je lid bent van de OR of een personeelsvertegenwoording;
 • Als je werkzaam bent als functionaris voor de gegevensbescherming van de Wet bescherming persoonsgegevens of als deskundig werknemer van de Arbeidsomstandighedenwet;
 • Als je de dienstplicht moet vervullen in jouw land van herkomst;
 • Omdat je ouderschapsverlof wilt opnemen;
 • Omdat je lid bent van een bepaalde politieke organisatie;
 • Omdat je lid bent van een vakbond.

Ik heb een WW-uitkering en heb een nieuwe baan met een tijdelijk contract gevonden. Stel dat dit contract niet verlengd wordt, is mijn WW-uitkering dan hiermee vervallen of kan ik hier weer aanspraak op maken?

4.
Is je WW-uitkering gestopt omdat je weer bent gaan werken? En word je vervolgens opnieuw werkloos? Vraag dan opnieuw een WW-uitkering aan via de website www.werk.nl.

In de brief die je ontvangen hebt van het UWV staat vermeld wanneer je uitkering stopt. Ook staat in deze brief dat je WW-uitkering verder gaat als je vóór een bepaalde datum opnieuw werkloos wordt.

Word je vóór de datum in de brief weer werkloos en vraag je weer WW aan? Dan loopt je oude WW-uitkering weer verder omdat je minder dan 26 weken in je nieuwe baan hebt gewerkt. Dit wordt 'herleving van de uitkering' genoemd. Het betekent dat het bedrag van je oude uitkering blijft gelden. Ook als je in de tussentijd tegen een lager salaris hebt gewerkt. 

De duur van deze nieuwe uitkering hangt af van de voorgaande periode dat je WW kreeg. De einddatum van je WW-uitkering schuift op met de periode die zit tussen het stopzetten van je WW-uitkering en het moment dat je opnieuw werkloos werd. 

Hoe kan ik me voorbereiden op het schrijven van een sollicitatiebrief?

5.
Voordat je je brief schrijft is het verstandig om meer specifieke informatie over de vacature op te vragen. Dit doe je door telefonisch contact op te nemen en de vragen die je hebt te stellen. Gebruik de input van het gesprek voor je brief. 

Daarnaast is het van belang om de vacature te analyseren. Stel jezelf de volgende vragen! Waar is de organisatie eigenlijk naar op zoek? Welke eigenschappen en competenties zijn het belangrijkst om de functie naar behoren uit te voeren? Welke opleidings- of ervaringseisen worden gesteld? Kijk vervolgens aan welke wensen en eisen jij voldoet en verwerk deze in je brief.